Felszámolási eljárásról bővebben

cég felszámolása

Mi az a felszámolási eljárás? Mikor indul el? Hogyan kérheted a felszámolási eljárás elindítását? Hogyan értesülhetsz róla? Ki a felszámoló és mi a legfontosabb feladata?

 

Ha ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresi a választ, akkor a legjobb helyen jár

 

A negatív eljárások során az olyan fontos eljárásokat mutatjuk be tételesen, mint:

-felszámolási eljárás,
-végelszámolási eljárás,
-csődeljárás,
-kényszertörlési eljárás.

Miért érdemes ismerni a negatív eljárásokat?

A leegyszerűsített válasz: ha nem akar pénzt vagy üzletet veszteni a jövőben.

A felszámolási eljárás megismerése. Mit is jelent a felszámolási eljárás? Nézzük meg a törvény szerinti definíciót:

„A felszámolási eljárás olyan eljárás, amelynek célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezők meghatározott módon kielégítést nyerjenek.”

Magyarul, ha megszűnik a cég, akkor ennek a jogi eljárásnak köszönhető, hogy a cég a tartozásait részben vagy egészben kifizesse.

 

Felszámolási eljárás menete

 

A következő részben a felszámolási eljárás menete kerül részletes bemutatásra.

 

Mikor indul el a felszámolási eljárás?

 

Amikor egy cég már nem tudja megfizetni tartozásait, és nem tud (vagy nem akar) bevonni semmilyen más forrásból pénzt. (pl. hitel, kölcsön, kockázati tőke stb.)

Kik a felszámolási eljárás résztvevői?

Az eljárás szereplői az adós és a hitelező.

Az adós: az a cég, amely tartozását nem tudta vagy előreláthatóan nem tudja majd kifizetni.

Hitelező: akinek az adóssal szemben bírósági, hatósági határozaton alapuló követelése van.

Azaz, ha egy cég tartozik, és ezt szerződéssel tudod bizonyítani, akkor bírósági úton felszámolási eljárást indíthat a cég ellen.

Ehhez érdemes tudni, hogy a felszámolási eljárás az adós cég székhelye szerinti illetékes megyei vagy fővárosi bíróság hatáskörébe tartozik.

Ebből következik, hogy ha nem a cég székhelye szerinti megyében lévő bíróságnál nyújtod be a felszámolási eljárás iránti kérelmed, akkor el fogják utasítani.

Az felszámolási eljárás elindulásáról akkor lehet szó, ha:

a csődeljárás meghiúsult,
a hitelező (pl. Te) vagy a végelszámoló kérelmezi,
a cégbíróság indítja el (pl. ha a cégbíróság a céget megszűntnek nyilvánítja, mert több éven keresztül nem adott le pénzügyi beszámolót),
a büntetőügyben eljáró bíróság indítja el (pl. ha a cég kapott pénzbírságot, de azt nem fizette be.)

 

Mint hitelező, hogyan kérheti a felszámolási eljárás megindítását?

 

El kell készítenie egy kérelmet, amelyben megnevezi az adóst, a tartozás mértékét és okát, a fizetési határidő időpontját és annak rövid ismertetését, hogy az adóst miért tartja fizetésképtelennek.

A felszámolás eljárás kérelem mellé csatolni kell a kérelemben leírtak bizonyításához szükséges iratokat is.

 

Mi történik a felszámolási eljárás kérelem beadása után?

 

A felszámolási eljárás megindítása iránti kérelmet bizonyos esetekben érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a bíróság. Ha ezt nem teszi, akkor a bírónak haladéktalanul értesítenie kell az adós céget.

Az adós cégnek 8 napja van nyilatkozni arról, hogy a felszámolás eljárás kérelemben leírtakat elismeri-e.

Ha igen, nyilatkoznia kell arról, hogy kér-e a tartozása kifizetésére haladékot, illetve be kell jelentenie a számláit vezető bankok nevét és az ott vezetett számlák számait.

Mint hitelező, a felszámolás hivatalos elindulásáig kérheted, hogy a bíróság az adós cég vezetésének felügyeletére egy ideiglenes vagyonfelügyelőt rendeljen ki. (Vagyonfelügyelőt a felszámolói névjegyzékből lehet választani.)

Ha ezt kéred, akkor az adós cég vezetője vállalkozás vagyonával kapcsolatban csak az ideiglenes vagyonfelügyelő jóváhagyásával köthet új szerződést vagy fizethet ki számlákat.

A benyújtott felszámolási kérelemre a bíróság a döntést (felszámolást elrendelő végzést) a kérelem beérkezését követő 60 napon belül köteles meghozni.

 

A felszámolási eljárás kérelem elfogadásra került. Hogyan tovább?

 

A bíróság a felszámolási eljárás kérelem elfogadását követően kijelöli a felszámolót.

 

Hogy kerül a felszámoló kijelölésre?

 

A felszámoló a felszámolók névjegyzékéből gépi automatizmussal, véletlenszerűen történik.

 

Hol és hogyan juttatják mások tudomására a felszámolási eljárásban érintett céget?

 

Ha a felszámolást elrendelő végzés jogerőre emelkedett, a bíróság azonnal elrendeli e végzésnek a Cégközlönyben való közzétételét. A közzétételre a Cégközlöny honlapján kerül sor. Ez az a pont, amikor a „külvilág” is értesül a felszámolási eljárás eredményéről.

 

De vizsgáljuk meg egy másik szemszögből innen a helyzetet

 

Mi van abban az esetben, ha nem Ön indította el a felszámolási eljárást, hanem az egyik üzleti partnere ellen indult el, akivel üzleti kapcsolatban van. Akkor ez az az első pont, hogy értesülhet arról, hogy ellene felszámolási eljárás indult.

 

Miért fontos az, hogy időben értesüljön róla?

 

A Cégközlönyben megjelenő végzés tartalmazza a hitelezőknek (akiknek tartozik a cég) szóló felhívást is, hogy követeléseiket a felszámolást elrendelő végzés közzétételétől számított 40 napon belül a felszámolónak jelentsék be. A felszámolás kezdő időpontja egyben a Cégközlönyben való megjelenés napja.

Ha ezt a 40 napos határidőt elmulasztja, akkor már lényegesen rosszabb a helyzeted. A törvény szerint, ha 40 napon túl, de 180 napon belül jelenti be igényt, akkor csak akkor fogják kifizetni a követelést, ha a végén marad rá pénz. Ennek az esélye pedig közel egyenlő a nullával.

 

Hogyan értesülhet a felszámolási eljárás elindulásáról?

 

Vannak elérhető ingyenes és fizetős szolgáltatások is. Az ingyenes szolgáltatások esetén meg tudja nézni heti csőd, felszámolás és kényszertörlési eljárás indulásáról szóló listát.

Fizetős szolgáltatás esetén havi pár ezer forintért fel tudja tölteni a teljes üzleti partnerlistát, ahol napi értesítést küld a változásokról. Így nem kell folyamatosan figyelni a listát. Vagy ami még rosszabb, ha nem figyeli egyáltalán, és elmulasztja a határidőt.

 

A felszámolási eljárás alá vont cég neve

 

A felszámolási eljárás elindulásától megváltozik az adós cég neve:

a hosszú nevet a „felszámolás alatt” toldattal kell kiegészíteni,
a rövid nevet az „f. a.” toldattal kiegészítve kell használni.
Tehát ha a cég nevében, akivel éppen üzletet szeretne kötni, benne van a „felszámolás alatt” vagy „f.a.” toldat, kétszer is gondolja meg, hogy szeretne-e vele üzletelni.

Ezen a ponton szeretném kiemelni, hogy a magyar gyakorlatban sajnos előfordul, hogy a cégek „lefelejtik” ezt a toldatot, vagy a Cégközlönyben közzétételi hiba miatt a cég nevének változása nem jelenik meg. Ezért is kiemelten fontos, hogy szerződéskötéskor, számla befogadása vagy kiállítása előtt ellenőrizze, hogy a cég ellen van-e eljárás folyamatban.

Itt szeretnék még egy fontos információra rávilágítani: ha felszámolási eljárás indult egy cég ellen, akkor a cégnek az összes számlája lejárttá válik.

Azaz hiába van a számla szerint 60 vagy 90 nap a fizetési határidőig, a felszámolási eljárás miatt minden fizetési határidő automatikusan meg fog egyezni a felszámolási eljárás elindulásának napjával.

 

Mi történik akkor, ha beadta az igényt 40 napos határidőn belül?

 

A 40 nap lejárta után, amíg a felszámolási zárómérleget be nem nyújtja az adós cég, addig köthet vele egyezséget, hogy megoldódjon a tartozás.

 

Mindig lehet egyezséget kötni?

 

Bármikor helye van egyezségkötésnek, kivéve azt az esetet, ha a kényszertörlési eljárás során kell felszámolást kezdeményezni.

Az egyezségi tárgyalás során a felszámolás alatt álló cég és a hitelezők (pl. Ön) megállapodhatnak:

a tartozások kifizetésének sorrendjében,
a teljesítési határidők módosításában,
a kifizetés mértékében és módjában, vagy
bármi másban, ami a felszámolás alatt álló cég fizetőképességének helyreállítása érdekében szükségesnek tartanak, pl. a bevételek növekedését eredményező intézkedésekre.

 

Mi a felszámoló egyik legfontosabb feladata?

 

A felszámoló talán legfontosabb feladata, hogy a felszámolás alatt álló cég vagyontárgyait értékesítse.

Az eladás folyamata nyilvánosan, pályázat vagy árverés során, a forgalomban elérhető legmagasabb áron történik.

A felszámolás alatt álló cég a nyilvános értékesítést csak akkor kerülheti el, ha

-ehhez az érintettek hozzájárulnak,
-az értékesítés várható bevételei nem fedezik annak költségeit, vagyis a várható költségek és a bevételek közötti különbség kevesebb, mint 100.000 forint.
-Az értékesítést a felszámolás közzétételének időpontjától számított 100 napon belül meg kell kezdeni.

 

Mi van akkor, ha felszámolás költsége meghaladja a felszámolás alatt álló cég vagyonát?

 

A felszámolások nagy része ilyen. Ez két esetben fordulhat elő:

mire a felszámolási eljárás elindul a cég ellen, már a cég vagyontárgyainak a nagy része kikerült a cégből. (A tulajdonosok „kimentették”.)
a könyvelés és nyilvántartások hiánya miatt technikailag lebonyolíthatatlan a felszámolási eljárás az általános szabályok szerint.

 

Egyszerűsített felszámolás

 

Ha a felszámolás költsége meghaladja a felszámolás alatt álló cég vagyonát, akkor egyszerűsített felszámolás történik.

Ilyenkor a felszámoló nem kísérli meg a felszámolás alatt álló cég vagyonának értékesítését – hiszen ilyen gyakorlatilag nincs -, hanem írásbeli javaslatot nyújt be a bíróságnak az adós cég vagyonának és követeléseinek a hitelezők közötti felosztására.

A bíróság a jelentés és a beérkezett észrevételek, kifogások alapján végzéssel rendeli el az adós vagyonának, illetve be nem hajtott követeléseinek a hitelezők közötti felosztását. Az erről szóló jogerős végzést a Cégközlönyben természetesen közzéteszik.

 

Összefoglalás

 

A negatív eljárások között a felszámolási eljárás megismerése az egyik legfontosabb. Sajnos a hazai vállalkozások jogi ismerete a negatív eljárásokat illetően meglehetősen kicsi. Általában ezzel a területtel akkor kezdenek el foglalkozni, ha már érintettek az ügyben.

 

Forrás: blog.cegjelzo.com

További bejegyzések

Cégmentés profikkal

Cégmentés profikkal

Cégünk, a fel nem használt árukészletének, és eszközeinek értékesítésében is részt vállal   A világ minden táján...

bővebben

0 hozzászólás

Egy hozzászólás elküldése

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük